Kat İrtifakı mı? Kat Mülkiyeti mi?

Konut piyasasındaki alışverişlerde sıkça duyduğumuz bir soru; gayrimenkulün kat irtifaklı mı, yoksa kat mülkiyetli mi olduğu…

kat mulkiyetli mi ya da irtifakli mi - Kat İrtifakı mı? Kat Mülkiyeti mi?

Peki kat irtifakı ve kat mülkiyetli ne ifade eder?

Bir inşaat projesinin arsadan binaya geçiş hikayesinde önemli bir aşamayı ifade eder bu ayrım. Tapulu bir arsa üzerinde tasarlanan inşaat projesinde, yapılacak binadaki her bir bağımsız gayrimenkule ait tapuların tek tek çıkarılmasına kat irtifakı deniyor. Anlaşılacağı üzere bir daire, işyeri vb. nitelikteki bağımsız kullanıma müsait bir gayrimenkulün henüz bina inşaat aşamasındayken tapuda tescillenmesi ve kütük kaydıyla bağımsız bir mülkiyet hakkına dönüşmesi kat irtifakı prosedürüyle sağlanmış oluyor.

Söz konusu inşaatın fiilen bitişi ve bütün idari süreçlerini tamamlayarak iskan alması da inşaatın resmi olarak bittiği anlamına gelirken bu aşamadan sonra yapılacak tapu ve kadastro prosedürü kat mülkiyetine geçiş olarak ifade ediliyor.

Konuy ile ilgili mevzuatın ana kaynağı olan 634 Sayılı Kat mülkiyeti yasasında kavramsal tanımlar aşağıdaki gibi yapılmış;

Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak suretiyle yapılacak ya da yapılmakta olan bir ya da birden çok yapının bağımsız bölümleri için o arsanın maliki ya da ortak malikleri tarafından bu kanun hükümlerine göre kurulan irtifak hakkına kat irtifakı adı verilir.

Kat mülkiyeti, arsa payı ve ana gayrimenkuldeki ortak yerlerle bağlantılı özel bir mülkiyettir.

Kat mülkiyeti ve kat irtifakı, bu mülkiyete konu olan ana gayrimenkulün bağımsız bölümlerinden her birinin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleri ile oranlı olarak projesinde tahsis edilen arsa payının ortak mülkiyet esaslarına göre açıkça gösterilmesi suretiyle kurulur. Arsa paylarının bağımsız bölümlerin payları ile oranlı olarak tahsis edilmediği hallerde, her kat maliki ya da kat irtifakı sahibi, arsa paylarının tekrar düzenlenmesi için mahkemeye müracaat edebilir. Bağımsız bölümlerden her birine bu fıkra uyarınca tahsis edilen arsa payı, o bölümlerin değerinde sonradan meydana gelen çoğalma ya da azalma nedeniyle değiştirilemez. 44. madde hükmü saklıdır.

Kat irtifakı arsa payına bağlı bir irtifak çeşidi olup, yapının tamamı için düzenlenecek yapı kullanma izin belgesine dayalı olarak, bu kanunda gösterilen şartlar uyarınca kat mülkiyetine resen çevrilir. Bu prosedür, arsa malikinin ya da kat irtifakına sahip ortak maliklerden birinin istemi ile dahi gerçekleştirilebilir.

Bütün bu kuramsal ve kolay tanımlamalardan da yola çıktığımızda bir konutun kat irtifaklı olmasıyla; inşaatı devam eden ya da fiilen bitmiş olduğu halde, yapı kullanma izni yani iskanı alınmamış bir yapıdaki konuttan bahsetmiş olduğumuzu anlayabiliriz.

Bu arada iskanı alınmış olduğu halde tapu dairesinde kat irtifakı tapusundan kat mülkiyeti tapusuna geçiş prosedürünü ifade eden ve cins değişikliği olarak ifade edilen prosedürün henüz yapılmamış olabileceği de olasılık olarak seçenekler arasında yer alabilir.

Arsa üzerindeki binada başlı başına kullanmaya müsait ve yasanın “bağımsız bölüm” olarak adlandırdığı her bir gayrimenkulün, arsa mülkiyetinden de değeriyle orantılı bir pay alarak kendi bağımsız mülkiyet hakkına kavuşmasıyla başlayan kat irtifakı tapusu iskan alımıyla beraber kat mülkiyetine dönüşmüş olacaktır.

0 (537) 343 21 90
Whatsapp
Konum